Športsko ribolovno Društvo  “Krka” Knin

Poziv na edukaciju

Športsko ribolovno društvo „Krka“ Knin u svrhu provedbe projekta Zapošljavanje kroz ribolov
organizira edukacije za ribolovne vodiče i pratioce kao i edukacije o osnovama poduzetništva i
individualno savjetovanje.
Edukacija je podijeljena u 2 dijela:

1.dio – edukacija za ribolovne vodiče i pratioce u trajanju od 300 sati po 6 sati dnevno.
2.dio – edukacija o osnovama poduzetništva u trajanju od 120 sati po 6 sati dnevno i individualno savjetovanje od 10 sati po osobi.

Za vrijeme edukacije predviđen je catering.
Također je predviđeno studijsko putovanje u Španjolsku sa 3 noćenja s punim pansionom.

Ciljna skupina:
20 nezaposlenih osoba M/Ž sa područja grada Knina, uključujući osobe s invaliditetom.

Dokumentacija za prijavu:

1. Ispunjen obrazac prijave
2. Dokaz o nezaposlenosti
– Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – potvrda o vođenju u evidenciji
– Ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – izjava da osoba nije učenik ili student, da nema posao, raspoloživ je za posao i aktivno ga traži ili ispis e-radne knjižice HZMO-a
3. Potvrda o prebivalištu/boravištu
4. Kopija osobne iskaznice

Dostava dokumentacije:

Putem e-mail-a na zaposljavanjekrozribolov@gmail.com ili
Poštom na adresu: Športsko ribolovno društvo „Krka“ Knin, Defilipisova 3, 22300 Knin sa naznakom
“Prijava na edukacije“ (poželjno je slati s povratnicom).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Športskog ribolovnog društva “Krka“ Knin